- Högkvalitativ behandling & boende i Norrland - 

Dokumentation & Information

Systematiskt Kvalitetsarbete

 • Norrbehandling arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i enlighet med verksamhetens kvalitetsledningssytem.
 • Verksamhetens kvalitetsledningssystem utgår från samt uppfyller socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i SOSFS2011:9.
 • SOSFS 2014:5 Dokumentation inom verksamheten
 • SOSFS 211:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 • SOFS 2003:20 Hem för vård eller boende
 • SOFS 2011:5 Lex Sarah
 • SOSFS 1997:15 allmänna råd tillämpning lag 1990:52 LVU
 • Socialtjänstlagen 2001:453
 • Lag om registerkontroll 2007:17


Information

 • Verksamhetens dokumentation och journalförning följer BBIC. När ungdomen skrivs in i verksamheten upprättas tillsammans med ungdomen en genomförandeplan. Genomförandeplanen anger riktlinjerna för klientprocessen, behandlingen, utvecklingen, utfall, uppföljning och utvärdering.
 • Verksamheten tillhandahåller placerande kund strukturerade och kontinuerliga månadsrapporter.
 • Placerande kund får elektronisk tillgång till journalföringssystem. Tillgången är begränsad till specifikt uppdrag. Kunden kan aktivt följa med och hålla sig uppdaterad om verksamhetens arbete, klientprocessen & behandlingsarbetet.
 • Norrbehandling har tydliga rutiner och riktlinjer för viktiga nätverk, kontakter runt ungdomen, att dessa upprätthålls och erhåller adekvat information. Norrbehandling arbetar för samverkan som gagnar ungdomen. Samverkan sker bland annat med skola, vårdnadshavare och socialtjänst.
 
 

Address

Garvaregatan 1 
984 32
Pajala

Kontakt

Växel :  0978 - 68 79 79 
Jour :  070 - 750 46 41

Föreståndare 

072 - 513 87 48
info@norrbehandling.se

Samordnare

Eric Gustafsson
070 - 760 15 47
eric.gustafsson@norrbehandling.se

© Copyright Norrbehandling